1 paź 2008

Ter-ror lek-ce-wa-żo-nych dy-wi-zów

Dy-wi-zy (vel łącz-ni-ki), te ma-łe, nie-po-zor-ne kre-secz-ki, któ-rych wie-lu z nas nie dos-trze-ga, za-wład-nęły re-dak-cją por-ta-lu Ga-ze-ta.pl. E-fek-ty ich wy-wro-to-wej dzia-łal-no-ści wi-dać w o-pi-sie do po-niż-sze-go zdję-cia.

Brak komentarzy: